Warunki uczestnictwa w projekcie

Uczestnikiem Projektu może być każdy uczeń/uczennica i nauczyciel spełniający warunki określone w niniejszym regulaminu, który weźmie udział w procesie rekrutacji                   i zostanie zakwalifikowany do udziału w Projekcie.

Uczestnik jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie.

Z uczniami i nauczycielami zostaną zawarte pisemne umowy stażowe. Nauczyciele otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie stażu.