Rekrutacja

Rekrutacja będzie prowadzona przez komisję rekrutacyjną na podstawie regulaminu rekrutacji. W skład komisji rekrutacyjnej wejdą: ekspert do spraw organizacji staży oraz nauczyciele i psycholog.

Procedura rekrutacyjna przebiegać będzie w 3 etapach:

a. I etap - akcja informacyjno-promocyjna;

b. II etap - wypełnianie kart zgłoszeniowych – wypełnienie kart zgłoszeniowych przez uczniów i nauczycieli zainteresowanych udziałem w Projekcie i złożenie ich w Biurze projektu;

c. III etap - wybór Beneficjentów Ostatecznych - wybór Beneficjentów Ostatecznych na podstawie wypełnionych kart zgłoszeniowych i kryteriów dodatkowych.

Sposoby informowania Uczestników o rekrutacji do Projektu:

a. informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

b. spotkania w szkole organizowane dla potencjalnych uczestników/uczestniczek.

c. strona Projektu na Facebooku.

Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji BO/uczniów, biorąc pod uwagę:

a. kompletność i poprawność formalną dokumentów;

b. przynależność do kierunku kształcenia.

Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji BO/nauczycieli, biorąc pod uwagę:

a. kompletność i poprawność formalną dokumentów.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku: Technikum Zawodowe z Oddziałami Integracyjnymi - Realizator Projektu, zgodnie z założeniami Projektu, przyjmuje, że obejmie wsparciem 113 uczniów (79D i 34 Ch).

Osoby, które spełnią kryteria rekrutacji oraz w terminie złożą poprawnie wypełniony komplet dokumentów rekrutacyjnych, zostaną zakwalifikowane do Projektu.

Realizatorzy Projektu umożliwią udział w rekrutacji osobom niepełnosprawnym, których stopień niepełnosprawności pozwala na uczestnictwo w stażach.

W sytuacji, gdy do udziału w projekcie zgłosi się więcej osób, zostaną sporządzone: lista podstawowa i lista rezerwowa (według liczby punktów otrzymanych w procesie rekrutacji). Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych.

Z proponowanego wsparcia może skorzystać przede wszystkim młodzież z klas II i III. W przypadku nauczycieli uczestnikami projektu (7K) będą nauczyciele praktycznych przedmiotów zawodowych zamieszkali na terenie województwa podlaskiego przewidzianych w projekcie.