Cele projektu

Celem głównym Projektu jest zdobycie wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego przez 113 uczniów/uczennice oraz aktualizacja kompetencji zawodowych przez 7 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku w powiązaniu z wymogami lokalnych przedsiębiorstw do 30.10.2016 r.

Udzielone wsparcie ułatwi uczniom/uczennicom wejście na rynek pracy oraz wzmocni potencjał zatrudnieniowy w województwie podlaskim, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego, będącego, obok poprawy jakości życia i środowiska przyrodniczego, jednym z filarów koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Ze wsparcia w ramach Projektu będą mogły korzystać wszystkie osoby, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd oraz orientację seksualną, które spełniają kryteria rekrutacji uprawniające do wzięcia udziału w Projekcie.